Vedtægter

Vedtægter

§1: Formål
Foreningen NETLA er et netværk for Latinamerikastudier, som består af en tværfaglig sammenslutning af forskere, studerende, praktikere og andre personer, som generelt interesserer sig for forhold i Latinamerika. Foreningen NETLA arbejder for:

  • at fremme samarbejde og skabe et forum på tværs af konventionelle institutions- og faggrænser til gensidig inspiration,
  • at give mulighed for at udveksle erfaringer og holdninger samt kontakter og referencer fra forskning og studier fra ophold i og udforskning af forhold i Latinamerika
  • at medvirke til at debattere og synliggøre latinamerikanske forhold i en dansk sammenhæng, gerne i sammenhæng med andre foreninger, institutioner mv.

§2: Medlemskab


Med base i København består Foreningen NETLA af enkeltpersoner eller organisationer, foreninger o.lign.

Stk.2 
Enhver, der tilslutter sig vedtægterne og betaler kontingent, optages i foreningen som medlem.

Stk. 3 
Udmeldelse sker skriftligt eller per mail til bestyrelsen samt ved undladelse af kontingentbetaling. Kontingentrefusion gives ikke.

§3: Generalforsamling
Der afholdes en årlig generalforsamling i april måned for alle medlemmer. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Her træffes beslutning om alle spørgsmål vedr. foreningen, dens vedtægter, bestyrelse og daglige ledelse. Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og revisor samt øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
 Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens/bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af det kommende års kontingent
6. Valg af formand og næstformand
7. Valg af kasserer og suppleant
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

Stk. 3
 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 3 uger før mødet. Forslag til dagsorden skal være formand eller bestyrelse i hænde senest 14 dage før mødet.

Stk. 4 
Hvert medlem har en stemme, som afgives ved personligt fremmøde. Når institutioner eller foreninger ønsker stemmeret ved et møde, giver de senest en uge i forvejen besked til bestyrelsen om, hvem der afgiver stemme herfor. Hvis pågældende også er personligt medlem af foreningen, har vedkommende da to stemmer.

Stk. 5 
Regnskabet godkendes ved generalforsamlingen.

Stk. 6 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et simpelt flertal i bestyrelsen.

§4: Bestyrelse


Foreningen NETLA ledes af bestyrelsen, der er ansvarlig for at indkalde til bestyrelsesmøder og tilrettelægge og administrere foreningens ressourcer og aktiviteter.

Stk. 2 
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, kasserersuppleant samt et antal menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen omfatter desuden et antal åbne suppleantposter, som gør det muligt at optage nye bestyrelsesmedlemmer i løbet af året.

Stk. 3
 Bestyrelsen arrangerer seminario permanente, en foredragsrække forår og efterår, samt udsender to årlige nyhedsbreve. Større arrangementer som endagsseminarer o.lign. arrangeres i den udstrækning der er interesse og mulighed for det.

Stk. 4 
Bestyrelsen fordeler blandt sine medlemmer den daglige ledelse og fordeling af ansvar og opgaver. Foreningen tegnes udadtil af formand og kasserer, som træffer beslutninger på foreningens vegne.

§5: Vedtægtsændringer


Vedtægtsændringer kan foreslås af alle medlemmer. Ændringsforslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde mindst 4 uger før generalforsamlingen. Ændringsforslag udsendes til medlemmer med indkaldelsen til generalforsamling senest 3 uger før generalforsamling.

Stk.2
 Ændringsforslag vedtages ved simpel majoritet af de afgivne stemmer på generalforsamling.

Stk.3
 Foreningen kan opløses med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling, efterfulgt af en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk.4 
I tilfælde af foreningens opløsning træffer den ekstraordinære generalforsamling beslutning om, hvortil foreningens midler skal tilfalde.

Vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling, 12. oktober 1989, CUF (Center for Udviklingsforskning).
Ændringer vedtaget på generalforsamling, 12. oktober 2000, CUF samt 8. april 2008, Café Globen, 25. maj 2016, Café Globen.